مقاله علمی پژوهشی
بازنمایی خانواده ایرانی از منظر روابط جنسیتی و نسلی در آگهی‌های تلویزیونی

مسعود کوثری؛ سید احمد عسکری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 1-26

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.001

چکیده
  این پژوهش در بستر مطالعات فرهنگی و از زاویة ­دید فرهنگی‌ـ‌انتقادی به مقولة آگهی‌های تلویزیونی پرداخته است. پژوهش حاضر، برای خوانش فرهنگ از لابلای آگهی‌های تبلیغاتی بر روی نهاد خانواده متمرکز شده­ است و خانواده را از دو بعد جنسیت و نسل، یعنی از منظر روابط جنسیتی و روابط نسلی مورد تحلیل قرار داده است. تمرکز اصلی تحقیق بر محور سیاست ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تلویزیون و پایبندی مذهبی: بررسی رابطة میان تماشای تلویزیون با پایبندی مذهبی در بین جوانان شهر مشهد

علی طلوعی؛ موسی دینارشایف

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 27-52

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.002

چکیده
  مقالة حاضر بر اساس پیمایشی است که در مورد رابطة تلویزیون با پایبندی مذهبی در بین جوانان ساکن شهر مشهد انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق جوانان 18-24 سالة ساکن شهر مشهد است و نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه‌بندی با انتساب مناسب حجم نمونه انتخاب شده است. در تحلیل یافته­های تحقیق از روش‌های آماری آزمون T، تحلیل واریانس یک‌طرفه، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تخیل تهران: مطالعة «منظر ذهنی شهر» در سینمای دهة چهل و پنجاه ایران

اعظم راودراد؛ بهارک محمودی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 53-90

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.003

چکیده
  مطالعة این امر که سینمای ایران در دهة چهل و پنجاه خورشیدی به چه تخیلی در باب تهران دامن زده است از اهداف اصلی نگارش این مقاله به‌شمار می‌رود. این مطالعه از خلال تفسیر چهار فیلم که از تأثیرگذارترین فیلم‌های دو دهة مورد نظر در دو سر طیف عامه‌پسند (گنج قارون: سیامک یاسمی)، (خاطرخواه: امیر شروان) و نخبه‌گرا (خشت و آیینه: ابراهیم گلستان)، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکه ماهواره‌ای جم (GEM TV)؛ مورد مطالعه: شهر کامیاران

سید مهدی مهدی‌زاده؛ هادی خانیکی؛ حمید عزیزی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 91-117

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.004

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال‌های شبکة ماهواره‌ای جم (GEM TV) است. این پژوهش از نوع کیفی و به شیوة مصاحبة ساخت‌نیافته است. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة زنان مخاطب سریال‌های شبکة جم در شهر کامیاران است. به‌منظور انتخاب نمونه از روش غیراحتمالی نمونه‌گیری گلوله‌برفی استفاده شد. حجم نمونة مورد استفاده برای انجام ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه:‌ تلفن همراه

محمدمهدی رحمتی؛ سعادت بخشی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 119-142

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.005

چکیده
  تلفن همراه امروزه جزء جدانشدنی مناسبات و ارتباطات روزمره محسوب می‌شود، و با توجه به پیشرفت‌های روزافزون این وسیلة ارتباطی، مطالعه در مورد آن ضروری است. هدف اصلی پژوهش حاضر توصیف و تبیین فرهنگ مصرف تلفن همراه با استفاده از شاخص‌های سبک زندگی در بین دانشجویان است. چارچوب نظری این پژوهش نظریة مصرف بوردیو است. این پژوهش مطالعه‌ای پیمایشی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مقایسه عوامل مؤثر فرهنگی - اجتماعی و روانشناختی در خودکشی زنان ایران و تاجیکستان

سید ابوالحسن ریاضی؛ بانودخت نجفیان‌پور

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 143-167

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.006

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعة عوامل مؤثر فرهنگی‌ ‌اجتماعی و روان‌شناختی در خودکشی و شناسایی آنها به‌صورت بوم‌شناختی و همچنین مقایسة این عوامل در بین زنان اقدام‏کننده به خودکشی در دو کشور ایران و تاجیکستان است، که با استفاده از رویکرد روش‌شناسی کیفی انجام شده است. نمونه‌گیری از افراد به‌صورت اشباعی، شصت نفر (از هر کشور سی نفر)‌، از طریق ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نابرابری سرمایه های فرهنگی در شهر تهران

محمدسعید ذکایی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 169-196

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.007

چکیده
  چرخش فرهنگی و اهمیت یافتن فرهنگ در جامعة معاصر بی‌تردید این عرصه را محملی جدی برای تولید و بازنمایی شکاف و نابرابری‌ها ساخته است. تلاقی نابرابری‌ها در دسترسی به سرمایه‌ها با زندگی شهری که موضوع محوری در حوزة مطالعات فرهنگی شهر به شمار می‌آید، به‌ندرت موضوعی برای مطالعات تجربی نظام‌مند در ایران بوده است. مطالعة حاضر با اتکا به ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیلی بر مؤلفه های ارتقای فرهنگ محیط‌زیستی؛ مطالعه موردی شهروندان شهر شیراز

زهرا همتی؛ سید محمد شبیری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 197-215

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.32.008

چکیده
  در سال‌های اخیر، بحران‌های محیط‌زیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در قرن حاضر بشر با آن روبه‌روست. بسیاری از دانشمندان برای کاهش بحران‌های محیط‌زیستی یا پیشگیری از آنها به راه‌حل‌های فناورانه روی آورده‌اند. بااین‌حال، برخی از آنها، ضرورت و لزوم برقراری ارتباط و تعامل جدید بین طبیعت و انسان، و همچنین نیاز به یک فرهنگ محیط‌زیستی ...  بیشتر