نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، حکمرانی الکترونیکی و جمعسپاری که یکی از مؤلفههای اساسی آن است نیز مورد توجه بسیاری از دولتها قرار گرفته است. به‌منظور ترغیب و ایجاد انگیزه در شهروندان برای مشارکت در طرحهای جمعسپاری، تکنیک‌‌ها و مکانیکهای بازیپردازی به‌عنوان راهکاری مؤثر پیشنهاد شدهاند. با وجود این، تاکنون پژوهش‌ چشمگیری در این مورد انجام نشده و این موضوع به‌طور کاربردی بررسی نشده است. هدف مقاله حاضر، بررسی رابطۀ میان انگیزههای بیرونی و درونی شهروندان و مشارکت در طرح‌های جمعسپاری است. جامعه آماری این مقاله، شهروندان شهرکرد بوده‌اند که تعداد 215 پرسش‌نامه، به‌صورت تصادفی در بین آن‌ها توزیع و جمع‌آوری شده است. تحلیل دادهها براساس مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین انگیزههای بیرونی و مشارکت در طرحهای جمعسپاری، رابطۀ معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، رابطه مثبت و معنادار میان انگیزههای درونی و مشارکت در طرحهای جمعسپاری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image