نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،،دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه سلجوک، قونیه، ترکیه

10.22035/jicr.2023.3130.3440

چکیده

این پژوهش بر زمینه‌های تشدید اختلاف و فاصله افتادن بین ادیان و مذاهب در استان سیستان و بلوچستان تاکیده شده است. در چارچوب مطالعه کیفی و بر اساس نظریه زمینه‌ای با 25 نفر از ساکنین استان سیستان و بلوچستان طی بازه زمانی 6 ماهه مصاحبه انجام شده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش بر اساس نمونه‌گیری نظری بوده و با مشارکت‌کنندگان مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفته است. یافته‌ها بر اساس روش اشتراس و کوربین کدگذاری و تحلیل شده‌اند. در ‌کدگذاری باز، متن مصاحبه‌ها چندین بار خوانده و حدود 95 مفهوم از جملات معنی‌دار استخراج شد. مفاهیم در کدگذاری محوری در 16 مقوله‌ی فرعی و 7 مقوله‌ی اصلی و انتزاعی‌تر تلفیق شدند. در نهایت یک مقوله‌ی هسته‌ای نهایی « نیروهای واگرا و ازهم گسیختگی تعاملات بین ادیان و مذاهب» که جامع و چکیده‌ای از تمامی مقولات اصلی و تحلیل داستانی از فرایند داده‌هاست، استخراج شد. این پژوهش ثابت می‌کند که عواملی تحت عنوان تبعیض، عدم پذیرش دیگری، نابخردی برخی علمای دینی و فقدان گفتگوی آزاد و در بستری که بنا به مشکلات اقتصادی و تحت تاثیر جغرافیای فرهنگی شکل گرفته و با مداخله عواملی مانند تعصبات شدید قومی و دینی منجر به شکلگیری شبکه تعاملی متعصب و منافع داخلی و خارجی شده است که در راستای منع تعامل بین ادیان و مذاهب فعالیت می‌کنند. پیامد این فرایند هم روی آوردن به کنش تحقیرآمیز و توهین‌آمیز افراد و همچنین تغییر تصور آنها نسبت به دین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image