مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه‌ها، و تجویزها

محمدسعید ذکایی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3055.3385

چکیده
  اگرچه دانش و دیدگاه مطالعات فرهنگی، موضوع بحث‌های گسترده‌ای در فضای دانشگاهی جهانی و تااندازه‌ای ایران بوده است، اقتضاهای آموزشی این سنت در میدان‌های علمی، کمتر موضوع بحث بوده است. برنامۀ مطالعات فرهنگی، ناگزیر آموزش مهارت‌ها و تحلیل‌های انتقادی از فرهنگ در کلاس درس را طلب می‌کند. مقالۀ حاضر با تکیه بر تجربۀ آموزشی نویسنده، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
تجربۀ مجازی‌‌شدن و فرهنگ‌ دانشگاهی؛ مطالعۀ‌ کیفی دانشگاه‌‌های تهران

فاطمه لولائی؛ سوسن باستانی؛ مقصود فراستخواه

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 31-66

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2749.3142

چکیده
  دگرگونی‌های شگرف عرصۀ اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، سبب دگرگونی‌های بنیادینی در بخش‌های گوناگون زندگی بشر شده‌اند. نکتۀ مهم این است که ظهور فناوری‌های مجازی، تنها یک دگرگونی متعارف فنی نیست، بلکه دارای سرشت فرهنگی است. دانشگاه نیز ازجمله نهادهایی است که به‌‌گونه‌ای خاص از این دگرگونی‌ها تأثیر پذیرفته است. چنین شرایطی، ارتباط ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
فراتر از یک اردو: بررسی تأثیر اردوی ورودی‌های جدید بر دوقطبی شدن فضای فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی دانشگاه صنعتی شریف در دو دهۀ اخیر

محمدحسین بادامچی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 67-105

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2951.3297

چکیده
  تا پیش از شیوع کرونا، اردوی ورودی‌های جدید دانشگاه صنعتی شریف، یکی از سنت‌های مهم و متمایز این دانشگاه در آغاز هر سال تحصیلی به‌شمار می‌آمد. مقالۀ حاضر، دستاورد پژوهشی است که تأثیر برگزاری این رویداد مهم را در طول سال‌های 1398-1381 بر فضای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف بررسی کرده است. دراین‌راستا، اردوی ورودی‌ها در الگوی مفهومی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی علوم تربیتی، روان‌شناسی، علوم رفتاری و تربیت‌بدنی
تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران

علی اصغر هدایتی؛ مهران فرج اللهی؛ نعمت الله فاضلی؛ محمدرضا سرمدی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 107-137

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3037.3369

چکیده
  آموزش باز در پرتو رشد فناوری، با تغییر در «فرهنگ آموزش» و تأکید بر اصل «یادگیرنده‌محوری»، نظام آموزشی را دگرگون کرده است. ازآنجا‌که در نظام آموزشی ایران، به این موضوع بی‌توجهی‌شده، مقالۀ حاضر، به‌منظور آشکارسازی این «نیمگی»، مسئلۀ ساخت ناتمام آموزش باز در ایران را از دیدگاه انتقادی بررسی کرده و برای این واکاوی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
مطالعۀ کیفی رواج اندیشۀ فروپاشی فرهنگی در بین نخبگان؛ افسانه یا واقعیت؟

حمید نادری؛ سید محمدعلی موسوی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 139-170

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2968.3310

چکیده
  فرهنگ، به‌عنوان یکی از اجزای اصلی هر نظام اجتماعی، همواره در معرض انواع بازاندیشی‌ها بوده است که یکی از موارد ایده‌سازی، رواج اندیشۀ فروپاشی از سوی جریان نخبگانی است. هدف نوشتار حاضر، بررسی چیستی فروپاشی فرهنگی و شناسایی ریشه‌‌های طرح آن از سوی جامعۀ نخبگانی است. برای دستیابی به این هدف، مطالعۀ کیفی از نوع تحلیل محتوای استقرایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی آموزش عالی
مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ زیستۀ استادان و دانشجویان از آموزش مجازی در دوران کرونا؛ مطالعۀ موردی دانشگاه اصفهان

زهرا ماهر

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 171-204

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3084.3402

چکیده
  پیامدهای کرونا برای اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حوزۀ عمومی، و زندگی روزمرۀ مردم آشکار است. برپایۀ دیدگاه صاحب‌نظران آموزش عالی، پیامدهای کرونا برای آموزش به‌طور عام و آموزش عالی به‌شکل خاص، نه‌تنها کمتر از نهادهای اجتماعی دیگر نیست، چه‌بسا فراگیرتر نیز هست. نخستین و مهم‌ترین اثر و پیامد آسیب‌زای کرونا، مربوط به بخش و کارکرد «آموزش» ...  بیشتر