موضوعات = بازی‌های رایانه‌ای
تعداد مقالات: 8
1. تدوین راهبردهای کسب‌و‌کار در بازی‏‌های رایانه‌‏ای در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 155-180

10.22035/jicr.2019.383

سید مهدی شریفی؛ جواد جواهری؛ مهرداد استیری


2. چهارچوب تشخیص مکانیک‌های مناسب بازی‌های رایانه‌ای برای آموزش موضوعات شناختی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-58

10.22035/jicr.2019.378

حجت دهقان‌زاده؛ حسین دهقان‌زاده؛ بهروز مینایی


3. طراحی مدل اثرگذاری استفاده از بازی‌های ویدئویی ورزشی بر مصرف ورزشی

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-83

10.22035/jicr.2019.379

شهرام شفیعی؛ هشام رستمی؛ حکیمه افروزه؛ آرمان عاشوری


7. بررسی راهکارهای توسعه آموزش‌های فرهنگی از طریق بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر گیمیفیکشن

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 151-182

10.22631/jicr.2018.824.1707

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محمد بیطرف؛ بهروز مینایی بیدگلی


8. فراترکیب مطالعات بازی‌های دیجیتال سیاسی و جنگی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 183-207

10.22631/jicr.2018.1716.2347

اکبر نصراللهی؛ مقداد مهرابی؛ فرزانه شریفی