دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1388 
6. فرهنگ جوانان و تلفن همراه

صفحه 119-152

10.7508/ijcr.2009.07.006

محمدسعید ذکایی؛ وحید ولی‌زاده