دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، پاییز 1395، صفحه 1-230 

مقاله علمی پژوهشی

1. هویت در آستانۀ کولی های ساکن در تهران

صفحه 1-29

10.22035/ijcr.2016.319

ثمره صفی خانی؛ سید یعقوب موسوی؛ قنبرعلی رجبلو


7. شادی در ساختار معنایی حاکم بر نظام آموزشی

صفحه 180-202

10.22035/ijcr.2016.325

سیدضیاء هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران