دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1398، صفحه 1-212 

مقاله علمی پژوهشی

1. بنیان‏‌های طبیعی صلح و دوستی در آیین نوروز

صفحه 1-22

10.22035/jicr.2019.2055.2606

داود غرایاق زندی؛ سویل ماکویی


3. تحلیل تحولات نگرشی مؤثر بر روابط اجتماعی اعضای گروه معنویت‌گرای نوین فرادرمانی

صفحه 67-100

10.22035/jicr.2019.2009.2572

نفیسه جابریان؛ علی ربیعی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی


6. تحلیل کیفی منابع هویتی مردمان اورامی‌

صفحه 153-181

10.22035/jicr.2019.1987.2552

ابراهیم فیاض؛ ایمیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری؛ نافع باباصفری