دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، بهار 1398، صفحه 1-180 

مقاله علمی پژوهشی

1. الگوی ارزش‌های ادراکی در مخاطبان پلتفرم‌های بازی‌های دیجیتال

صفحه 1-25

10.22035/jicr.2019.377

سیدمحمدعلی سیدحسینی؛ پویان نژادی؛ حامد نصیری