موضوعات = فرهنگ و شهر
تعداد مقالات: 9
3. بار عاطفی رابطة گردشگران با جامعه میزبان مشهد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-58

10.22035/ijcr.2017.313

حامد بخشی؛ آمنه اخلاقی؛ سیدباقر حسینی؛ سید محمدنقی موسوی


4. فهم زمانی و تجربه حل مسأله؛ نمونه موردی «پلیس نامحسوس»

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-163

10.22035/ijcr.2017.317

امیر خراسانی؛ محمدسعید ذکایی


5. هویت در آستانۀ کولی های ساکن در تهران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-29

10.22035/ijcr.2016.319

ثمره صفی خانی؛ سید یعقوب موسوی؛ قنبرعلی رجبلو


7. بازسازی شهری، تصویر تهران و تجربه بیگانگی

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-32

سمیه شالچی؛ مرضیه شجاعی؛ حمیدرضا فرهنگی


9. دانشگاه و فرهنگ روزمرۀ شهر؛ اهمیت زیبایی‌شناسی در خدمات داوطلبانۀ دانشکده‌های شهرسازی به مردم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.1898.2486

فرشید سامانپور؛ ناصر برکپور؛ مقصود فراستخواه